פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

המועצה

חברי המועצה 

חברי מועצה לא יוכלו להיות תלמידים אשר נחשבים בעייתיים מצד בית הספר בהקשר המשמעתי באופן חריג. 

 

נציג המועצה 

נציג במועצת התלמידים הבית ספרית הינו תלמיד בית הספר אשר נבחר בכיתתו באופן דמוקרטי. הנציג חייב לייצג את קהל בוחריו (כלומר את כתתו), ובמידה ואינו זוכה לתמיכתו בהליכים דמוקרטיים (אי אמון) תופסק נציגותו גם אם לא נסתיימה תקופת כהונתו. 

 

על הנציג לדווח וליידע את כיתתו לגבי פעליה ומסריה של המועצה. נציג המועצה מחויב לרוח אמנת מועצות התלמידים. כהונתו של הנציג מתחילה מייד לאחר הידיעה על דבר היבחרו כנציג מטעם כיתתו. כהונתו של נציג מסתיימת עם תחילת הבחירות בשנה שלאחר מכן או לחילופין במקרה שהתלמיד כבר אינו משתייך לגוף אותו הוא מייצג (מעבר בית ספר, סיום לימודים בבית הספר וכו') או כמובן במצב בו מגיש נציג את התפטרותו ליו"ר המועצה.

 

במקרה של מעבר כתה התלמיד לא מוסיף לייצג את כיתתו ולכן לא ימשיך לשמש כנציג של אותה כתה. הנציג רשאי להצביע, לבחור ולהיבחר לתפקידים במועצה.

 

הנציגות תוכר רק בתנאי שהנציג נבחר בהליך בחירות תקין כפי שיקבע ע"י המועצה.

 

פעיל המועצה 

 

פעיל במועצה רשאי להיות כל תלמיד הלומד בבית הספר. פעיל הינו תלמיד אשר לא נבחר ע"י כיתתו לשמש כנציג, הוא אינו חבר מליאה אך הוא מתנדב במסגרת פעילות המועצה. 

 

לפעיל אין זכות הצבעה במליאה והוא אינו רשאי לבחור ולהיבחר לתפקידים אשר הליך הבחירות שלהם מתנהל בתוך המליאה או הועדות. 

 

לפעיל זכות הצבעה בוועדה בה הוא משתתף במידה והוכיח את רצינותו והגיע לפחות שלוש פגישות ועדה ברצף. 

 

פעיל מועצה רשאי להגיש הצעת אי אמון כנגד אדם אשר לדעתו לא ממלא את תפקידו כראוי (זאת בכפוף לנוהל הגשת הצעת אי אמון).

 

חובות וזכויות חברי המועצה 

 

חובות: 

 • על כל חברי המועצה חלה חובת נוכחות בכל ישיבות המליאה ופגישות הועדות בהן הוא חבר.
 • חבר אשר לא יגיע לשלוש מתוך שש ישיבות אחרונות שקוימו (לרבות בועדות בהן הוא חבר) לא יחשב עוד כנציג ותועבר הודעה לכיתתו בבקשה שתבחר נציג חדש. 
 • על כל חבר מועצה להיות חבר ולהשתתף באופן קבוע בלפחות שתיים מן הועדות של מועצת התלמידים הבית ספרית. 
 • במקרה של היעדרות מישיבת מליאה או ועדה, על הנציג להודיע מראש לאחד מחברי המזכירות (למעט המבקר) או ליו"ר הועדה. על ההודעה לבוא בצירוף נימוק על סיבת היעדרותו. 
 • חובה על כל חבר מועצה להעביר מידע לגבי החלטות ופעילות המועצה לבוחריו. 
 • חובה על כל חבר במועצה למלא אחר תקנון זה. 
 • חובה על כל חבר מועצה להתנהג בהתאם לאמנת מועצות התלמידים והנוער. 

זכויות:

 • לכל נציג שנבחר באופן דמוקרטי ובהליך בחירות תקין  יש הזכות לבחור ולהיבחר לתפקידים במועצת התלמידים הבית ספרית. 
 • לכל חבר במועצת התלמידים הבית ספרית הזכות להביע את דעתו בנושאים הנידונים במליאה ו/או בועדות באופן אשר אינו מפריע לישיבה ולא פוגע בעבודת המועצה. 
 • לכל נציג במועצת התלמידים הבית ספרית יש הזכות להצביע במליאה ו/או בוועדה רק אם הוא נוכח בזמן הדיון וההצבעה.
 • פעיל רשאי להצביע בוועדה בה הוא פעיל לאחר שהוכיח את רצינותו כאשר הופיע לשלושה שיבות וועדה רצופות ולאחר שהוועדה החליטה לאשר את קולו.
 • לכל חבר מועצת התלמידים הבית ספרית הזכות להגיש נושאים לסדר היום ליו"ר המועצה ו/או יו"ר הועדה ו/אן יו"ר צוות משימה מבעוד מועד (לא יאוחר מ24 שעות לפני מועד הישיבה).

 מבנה המועצה 

המועצה בנויה על ארבעה גופים: מליאה, מזכירות, מזכירות מורחבת והנהגת חירום: 

 

מליאה: 

המליאה היא כינוסם של כל חברי המועצה הבית ספרית. מליאה היא הגוף הפורמאלי הרחב ביותר של המועצה. המליאה תתכנס לפחות פעם בשלושה שבועות. סדר היום של המליאה יוכן מראש ע"י יו"ר המועצה אשר אחראי על סדר היום. המליאה תדון בכל הנושאים הקשורים לפעילות המועצה הבית ספרית. במליאה יערך עדכון לגבי פעילות כל הועדות והצוותים. כמו כן יעלו במליאה הצעות חברים לפעילות של המועצה ע"י חברי המועצה. 

 

מזכירות מצומצמת: 

מזכירות המועצה היא גוף נושאי התפקידים העיקריים במועצה הבית ספרית. 

 

חברי המזכירות הם: יו"ר סיו"ר, דובר (יו"ר ועדת תקשורת וגיוס כספים), המזכ"ל והמבקר. 

 

המזכירות תיבחר מתוך ועל ידי נציגי המועצה הבית. על המזכירות חלה החובה לערוך ולהכין את רשימת הנושאים שיועלו במליאה הקרובה. על המזכירות לעדכן את המליאה על כל החלטה ברמה הבית ספרית. 

על המזכירות להיפגש לפחות אחת לשלושה שבועות. 

 

מזכירות מורחבת: 

המזכירות המורחבת כוללת את חברי המזכירות, יושבי ראש כל הועדות, נציגיה במועצת הנוער ברשות ונציגיה במועצת התלמידים.  

 

המזכירות המורחבת תתכנס לפי צורך שיוכרז ע"י מזכירות המועצה. אפשר ורצוי לכנס את המזכירות המורחבת במקרה של קושי בהתנהלות ותפקוד המועצה הבית ספרית או לצורך סיעור מוחין ויצירת דיון פורה לצורך פתרון בעיות אשר עולות על סדר יומה של המועצה. 

nagish
עבור לתוכן העמוד