פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תהליך קבלת החלטות ונוהלי עבודה

נוהלי עבודה 

תוכנית עבודה - על חברי המזכירות לבנות תוכנית עבודה שנתית על פי האמור להלן: 

טיוטה תבנה במהלך החודש הראשון לכהונת בעלי התפקידים. 

תוכנית העבודה השנתית תיבנה על ידי הועדות והטיוטה תאושר על ידי המזכירות המורחבת. 

לבסוף תאושר תוכנית העבודה השנתית על ידי המליאה חודשיים לאחר מליאת הבחירות. 

תקנון המועצה - אישור התקנון יעשה ע"י המליאה אחת לשנה, לכל המאוחר שלושה חודשים לאחר מליאת הבחירות של המועצה. לאחר אישורו, יפורסם התקנון ויהיה נגיש לכל. 

 

ניהול ואופי הישיבות 

 

מנהל ישיבות המליאה והמזכירות יהיה יו"ר המועצה, ממלא מקומו או בא כוחו.

מנהל ישיבות הועדות יהיה יו"ר הוועדה, ממלא מקומו או בא כוחו. 

מנהל הישיבה ינהל את הדיון תוך שמירת כללי הדיון והסדר הטוב. 

לפני כל ישיבת מליאה או ועדה תימסר הודעה טלפונית או כתובה לחברי המועצה הנוגעים בדבר (יש לוודא את קבלת המסר). 

 

העלאת נושאים לדיון: 

על כל חבר מועצה, המעוניין להעלות נושא לדיון במליאת המועצה הבית ספרית או בישיבת ועדה, להודיע על כך למנהל הישיבה. 

במידה וחבר מועצה הודיע למנהל הישיבה על נושא שירצה להעלות לדיון בטרם נקבע סדר היום של הישיבה, מחויב מנהל הישיבה להעלות את הנושא לדיון ולהצבעה. 

חבר מועצה המעוניין להעלות נושא לדיון, לאחר קביעת סדר היום לישיבה, יהיה הדבר נתון לשיקול דעתו של מנהל הישיבה בהתחשב במגבלות הזמן. 

 

פרוטוקולים ותיעוד 

 

בכל ישיבת מליאה, מזכירות או ועדה ייכתב פרוטוקול הישיבה על ידי מזכיר הגוף. 

פרוטוקול הישיבה יהיה חתום על ידי רשם הפרוטוקול ומנהל הישיבה. 

הפרוטוקול יהיה נגיש לכל מי שיחפוץ לראותו ויופץ באמצעות האינטרנט. 

תדירות מינימאלית של ישיבות המליאה היא פעם בשלושה שבועות, ובין כל מליאה, ישיבת ועדה אחת לפחות. 

נוהל עדכון: הנוהל קובע שיש לבצע עדכון מצד יושבי ראש הועדות והנציגים במועצות העליונות על הנעשה בנושאים עליהם הם אחראים מתוקף תפקידם. העדכון יתבצע במליאה, בתדירות מינימאלית של אחת לחודש.

 

הצבעות והליך קבלת ההחלטות 

 

החלטות תקנוניות  [1] 

החלטות תקנוניות תועלינה להצבעה בנוכחות של 66% מחברי המליאה הרשומים לכל הפחות. 

החלטות תקנוניות תאושרנה ברוב מיוחס של 66% + 1 מכלל חברי המועצה הנוכחים. הרוב הדרוש לקבלת החלטת בחירות מעוגן בתקנון הבחירות (על פי תקנון העל). 

 

החלטות עקרוניות  [2]על המזכירות המצומצמת ליידע מראש את חברי המליאה על החלטות עקרוניות אשר יועלו להצבעה במליאה הקרובה. החלטות עקרוניות תועלינה להצבעה בנוכחות של מינימום 66% מחברי המליאה הרשומים ויתקבלו ברוב של 1+50% מכלל בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בישיבת מליאה. 

החלטה תוגדר עקרונית על ידי יו"ר המועצה.  

 

החלטות רגילות  [3] תתקבלנה ברוב יחסי. 

 

החלטות חירום [4]  במקרה ואין כל אפשרות לכינוס הרוב הדרוש, תתקבל החלטת חירום על ידי הפורום הרחב ביותר שניתן לכנס (מזכירות מורחבת, לאחריה מזכירות מצומצמת או הנהגת חירום) 

 

החלטות ועדה  [5] תתקבלנה בפורום של יו"ר הועדה או בא-כוחו, המנהל את הישיבה, בנוסף לחבר/י הועדה הנוכחים בישיבה. במקרה של שוויון קולות בקבלת אחת ההחלטות של הוועדה, קולו של יו"ר הועדה יוכפל. 

 

ניהול הצבעה 

 

כל הצבעה  [6] תתנהל באופן גלוי בהרמת ידיים או בהצבעה שמית, פרט להצבעות אי אמון ולבחירות לבעלי תפקידים. 

בישיבת מליאה: יו"ר המועצה או בא כוחו, המנהל את ישיבת המליאה הבית ספרית, יהיה ממונה על ספירת קולות המליאה בכל הצבעה. 

בישיבת ועדה: יו"ר הוועדה או בא כוחו, המנהל את ישיבת הוועדה, יהיה ממונה על ספירת הקולות בכל הצבעה. 

בחירות לבעלי תפקידים תנוהלנה על ידי ועדת הבחירות. חבר מועצה שאיננו שבע רצון מתפקודה של המועצה, של חלקים ממנה או של בעל תפקיד בה, רשאי להביע  את אי שביעות רצונו בהצעה להצבעת אי אמון[1][7] כדלקמן: 

הצעה להצבעת אי אמון תוגש בכתב, חתומה בידי 10 מנציגי המועצה הבית ספרית, ותוגש לפחות יומיים לפני כינוסה של המליאה הקרובה, ליו"ר הועדה האתית-משפטית או בא כוחו, והוא מחויב להעלות אותה להצבעה במליאה הקרובה. 

 

הצבעת אי אמון בבעל תפקיד תתבצע אך ורק לאחר שניתנה לו זכות השימוע לפני חברי המליאה. 

דין הצבעת אי אמון כדין החלטה תקנונית מבחינת הרוב המיוחס. 

לא תוגש הצעת אי אמון בבעל תפקיד חדש במועצה [8]. 

 

תפקיד המבקר 

 

הכללים לגבי תפקיד מבקר המועצה וועדת הביקורת יקבעו בתקנון בשלב מאוחר יותר לאחר דיון נוסף. 

 


 [1] החלטות תקנוניות - החלטות הנוגעות לשינוי, הוספה או ביטול סעיף או סעיפים מתקנון המועצה בית ספרית. 

 [2] החלטות עקרוניות - נוגעות לקביעת ושינוי מדיניות המועצה הבית ספרית. 

 [3] החלטות רגילות - החלטות הנוגעות לפעילות השוטפת של המועצה אשר לא זכו להגדרה של החלטות עקרוניות. 

 [4] החלטות חירום - החלטות דחופות, שיש לקבל אותן בפורום הרחב ביותר שניתן לכנס. 

 [5] החלטות ועדה - החלטות המתקבלות בקרב חברי הועדה ונוגעות לפעילות הוועדה. 

 [6] סעיף זה נוגע להחלטות המתקבלות במליאה בלבד. 

 [7] הצבעת אי אמון - הצבעה שמטרתה להדיח אחד או יותר מבעלי התפקידים. 

 [8] בעל תפקיד חדש -   הכוונה לבעל תפקיד בחודשיים הראשונים לכניסתו לתפקיד.  

nagish
עבור לתוכן העמוד